မိနစ်ပိုင်းအတွင်းကြည့်ရှုသူသန်းချီနေတဲ့ ကိုပိုးလေးရဲ့” ပြည်ထောင်စုအကြမ်းဖက်ရေးနှင့်ဖောက်ခွဲရေးပါတီဝင် များအား လက်နက်တပ်ဆင် ပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနား”(ရုပ်သံ)

မိနစ်ပိုင်းအတွင်းကြည့်ရှုသူသန်းချီနေတဲ့ ကိုပိုးလေးရဲ့” ပြည်ထောင်စုအကြမ်းဖက်ရေးနှင့်ဖောက်ခွဲရေးပါတီဝင် များအား လက်နက်တပ်ဆင် ပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနား”(ရုပ်သံ)

မိနစ်ပိုင်းအတွင်းကြည့်ရှုသူသန်းချီနေတဲ့ ကိုပိုးလေးရဲ့” ပြည်ထောင်စုအကြမ်းဖက်ရေးနှင့်ဖောက်ခွဲရေးပါတီဝင် များအား လက်နက်တပ်ဆင် ပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနား”(ရုပ်သံ)

မိနစ်ပိုင်းအတွင်းကြည့်ရှုသူသန်းချီနေတဲ့ ကိုပိုးလေးရဲ့” ပြည်ထောင်စုအကြမ်းဖက်ရေးနှင့်ဖောက်ခွဲရေးပါတီဝင် များအား လက်နက်တပ်ဆင် ပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနား”(ရုပ်သံ)

မိနစ်ပိုင်းအတွင်းကြည့်ရှုသူသန်းချီနေတဲ့ ကိုပိုးလေးရဲ့” ပြည်ထောင်စုအကြမ်းဖက်ရေးနှင့်ဖောက်ခွဲရေးပါတီဝင် များအား လက်နက်တပ်ဆင် ပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနား”(ရုပ်သံ)

မိနစ်ပိုင်းအတွင်းကြည့်ရှုသူသန်းချီနေတဲ့ ကိုပိုးလေးရဲ့” ပြည်ထောင်စုအကြမ်းဖက်ရေးနှင့်ဖောက်ခွဲရေးပါတီဝင် များအား လက်နက်တပ်ဆင် ပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနား”(ရုပ်သံ)

မိနစ်ပိုင်းအတွင်းကြည့်ရှုသူသန်းချီနေတဲ့ ကိုပိုးလေးရဲ့” ပြည်ထောင်စုအကြမ်းဖက်ရေးနှင့်ဖောက်ခွဲရေးပါတီဝင် များအား လက်နက်တပ်ဆင် ပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနား”(ရုပ်သံ)

မိနစ်ပိုင်းအတွင်းကြည့်ရှုသူသန်းချီနေတဲ့ ကိုပိုးလေးရဲ့” ပြည်ထောင်စုအကြမ်းဖက်ရေးနှင့်ဖောက်ခွဲရေးပါတီဝင် များအား လက်နက်တပ်ဆင် ပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနား”(ရုပ်သံ)

မိနစ်ပိုင်းအတွင်းကြည့်ရှုသူသန်းချီနေတဲ့ ကိုပိုးလေးရဲ့” ပြည်ထောင်စုအကြမ်းဖက်ရေးနှင့်ဖောက်ခွဲရေးပါတီဝင် များအား လက်နက်တပ်ဆင် ပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနား”(ရုပ်သံ)

ရုပ်သံကြည့်ရန်👇👇👇

ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို