တို့ပြည်သူတွေ ညီရဲ့လားဟေ့ ကြွေးကြော်သံဟာ မေးခွန်းထုတ်စရာ…?

တို့ပြည်သူတွေ ညီရဲ့လားဟေ့ ကြွေးကြော်သံဟာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာပြီလား။တိုင်းပြည်နွံနစ်နေသည် ပြိုင်တူမတွန်း၍ စစ်ဘီလူးအာဏာမြဲနေသည်။

တို့ပြည်သူတွေ ညီရဲ့လားဟေ့ ကြွေးကြော်သံဟာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာပြီလား။တိုင်းပြည်နွံနစ်နေသည် ပြိုင်တူမတွန်း၍ စစ်ဘီလူးအာဏာမြဲနေသည်။

တို့ပြည်သူတွေ ညီရဲ့လားဟေ့ ကြွေးကြော်သံဟာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာပြီလား။တိုင်းပြည်နွံနစ်နေသည် ပြိုင်တူမတွန်း၍ စစ်ဘီလူးအာဏာမြဲနေသည်။

တို့ပြည်သူတွေ ညီရဲ့လားဟေ့ ကြွေးကြော်သံဟာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာပြီလား။တိုင်းပြည်နွံနစ်နေသည် ပြိုင်တူမတွန်း၍ စစ်ဘီလူးအာဏာမြဲနေသည်။

ရုပ်သံကြည့်ရန်👇👇👇

Vedio Credit